Aanpak opstellen energie-efficiëntieplannen (MJA3/MEE)

De komende maanden gaan veel bedrijven weer aan de slag met het opstellen van een nieuw energie-efficiëntieplan (EEP) als onderdeel van de deelname aan de meerjarenafspraak (MJA3 of MEE). Doel van de meerjarenafspraak is om in de periode van 2005 tot 2020 30% energie te besparen, wat neerkomt op gemiddeld 2% per jaar. Hieronder een stappenplan om tot een degelijk EEP te komen.

Stap 1: Energiebalans

De basis voor ieder energieplan vormt een energiebalans. Hier is te zien wat de grootste verbruikers zijn en dus wat de meeste energiewinst oplevert om in te investeren. MJA-bedrijven hebben vaak de grotere verbruikers al aangepakt in eerdere EEP-rondes, Daarom is het zaak om de bestaande energiebalans te updaten op basis van de energieverbruiken van het jaar 2015 en de verwachte besparingen die behaald zijn door het uitvoeren van eerdere maatregelen. Het EEP 2013-2016 is dus een belangrijk startpunt, zowel om de energieverdeling te bepalen, maar ook om de geplande besparingen terug te zoeken.

Stap 2: Energiezorg

Om tot een blijvende besparing op het gebied van energie te komen, is het zaak om het effect van besparingsmaatregelen te borgen met behulp van energiezorg. Door het invoeren van een energiezorgsysteem (ISO-14.001 met energieparagraaf, ISO-50.001, of de basischeck energiezorg) is aandacht voor energiegebruik geborgd in de organisatie. Hier zijn hulpmiddelen voor beschikbaar zoals de basisvragen energiezorg. Voor meer informatie over energiezorg, zie ook onze website www.energymonitoring.nl

Stap 3: Energiebesparingsmaatregelen
Bedrijven die deelnemen aan de MJA of MEE hebben de afgelopen jaren al veel zaken aangepakt om tot energiebesparing te komen. De meeste maatregelen zijn genomen in het proces, en worden ook aangeduid als procesmaatregelen. Hier is nog een hoop winst te halen, bijvoorbeeld door ook aandacht te besteden aan vele kleinere verbruikers, met veel draaiuren. Voor algemene informatie over energiebesparingen zien onze website www.energyconsulting.nl bijvoorbeeld onder het kopje Energietips. Ook de volgende nieuwsartikelen kunnen u helpen om besparingen te identificeren:

Naast procesmaatregelen kunnen ook ketenmaatregelen helpen om energie te besparen. Ketenmaatregelen zijn maatregelen die buiten de bedrijfspoorten voor besparingen zorgen. Deze mogen (deels) op het eigen bedrijf worden geschreven. Hieronder kan bijvoorbeeld worden gerekend:

  • Verminderen verpakkingen (minder afval)
  • Beter beladen (minder transportkilometers)
  • Aanbieden van een geconcentreerd product (minder transport, minder bewerking bij afnemers)
  • Aanbieden van restwarmte aan nabij gelegen bedrijven of warmtenet

Ook de inzet van duurzame energie mag als besparingsmaatregel worden opgevoerd. Hieronder kan bijvoorbeeld vallen

  • Zelf energie opwekken met windmolen of zonnepanelen
  • Vergisten van reststromen en gebruik biogas
  • Inkoop van biogas
  • Inkoop van groene stroom
  • Etc.

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen met het identificeren en uitwerken van maatregelen die zorgen voor energiebesparing en toegepast kunnen worden in uw bedrijf. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op, dan kijken we wat wij voor u kunnen betekenen.

Stap 4: Energiebesparingsplan

Nadat de maatregelen zijn geïdentificeerd en uitgewerkt, worden deze geselecteerd op basis van besparingspotentieel, investeringen en technische haalbaarheid. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt welke maatregelen zeker, voorwaardelijk of onzeker zijn en dus wel of waarschijnlijk niet worden uitgevoerd in de komende jaren. Het indienen dient deze EEP-ronde via het e-MJV te gebeuren en er hoeft dus geen uitgebreide rapportage te worden gemaakt. Deze kan via het e-MJV worden gegenereerd. Ook voor het indienen van de rapportage in het e-MJV kunnen wij u ondersteunen. Doordat we jaarlijks diverse bedrijven ondersteunen bij het indienen van het e-MJV, hebben we genoeg ervaring met de applicatie om dit efficiënt te kunnen doen.

Voor meer informatie over de ondersteuning die De Kleijn u kan bieden, neem contact op met Maarten Smeding (0487-585810)