Vereenvoudigde EEP aanpak voor diervoederindustrie en koel- en vrieshuizen

Uit evaluaties van de aanpak van de meerjarenafspraken blijkt dat zowel voor de bedrijven als voor RVO de administratieve lasten relatief groot zijn. Deze lasten kunnen verkleind worden door een gezamenlijke aanpak voor gelijksoortige bedrijven te introduceren. Binnen de diervoederindustrie en de koel- en vrieshuizen zien we veel gelijksoortige bedrijven waarvoor een gezamenlijke energiebalans en breed toepasbare maatregelenlijsten kunnen worden opgesteld.

Op basis van historische informatie van de betrokken bedrijven zijn 50 standaardmaatregelen in 10 categorieën en een standaard energiebalans opgesteld. De volgende zaken zijn onderdeel van de vereenvoudigde aanpak:

  • Meerdere ambitieniveaus: goed, beter en best
  • Bedrijven kiezen zelf een passende ambitie, met ruimte voor specifieke omstandigheden
  • Basisniveau is conform wettelijke eisen
  • Energiezorg is onderdeel van het pakket
  • Toets van 2% besparing op sectorniveau
  • Eenvoudige processen voor EEP en monitoring

Pilot vereenvoudigde aanpak

In de vereenvoudigde aanpak wordt het EEP vervangen door de keuze voor een vooraf gedefinieerd maatregelenpakket.

Bedrijven kunnen kiezen uit drie ambitieniveaus. Het basisniveau moet in elk geval voldoen aan de wettelijke vereisten. Het monitoren van de voortgang gebeurt aan de hand van een eenvoudige afvinklijst. Hierop kunnen bedrijven aangeven welke van de gekozen maatregelen zijn uitgevoerd. De besparingseffecten worden zoveel mogelijk berekend aan de hand van branche specifieke kengetallen en de realisatie wordt gevolgd op brancheniveau.