Verplichte energie-audit voor uw bedrijf?

Op 15 juli 2015 is de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’ gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is opgenomen dat bedrijven, conform de Europese richtlijn energie-efficiëntie, moeten voldoen aan het uitvoeren van een energie-audit voor 5 december 2015! Dat is al over 4 maanden… Hoe zit dat?

Wat houdt deze regeling in?

De Europese Commissie heeft in 2012 de energie-efficiëntie richtlijn opgesteld. Het doel van de richtlijn is om het energieverbruik in de hele unie te verlagen en verplicht lidstaten tot het nemen van maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Eén van de verplichtingen die hierin is opgenomen is dat grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van € 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen) voor 5 december 2015 een energie-audit moeten laten uitvoeren. Dit voorschrift bestaat dus al even, maar is nu pas in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

De implementatie van de richtlijn bestond uit verschillende facetten, waarbij het tot stand komen van het energieakkoord en de implementatie van een wetswijziging voor de elektriciteit-, warmte- en gaswet de belangrijkste waren. Het doel was om ook de wet milieubeheer zodanig aan te passen dat voldaan werd aan de gestelde eisen. Dit bleek te veel tijd en afstemming te hebben gevraagd. Mede daarom is gekozen voor implementatie door middel van deze tijdelijke ministeriële regeling.

Voor wie?

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen euro, en/of een jaarlijkse balans totaal van € 43 miljoen moeten deze energie audit laten uitvoeren, tenzij:

  • Ze deelnemer zijn aan de MJA-3 of MEE (er is al een energieplan);
  • ze na 5 december 2011 een energieplan hebben opgesteld (energieplan moet wel 4 jaar na afgifte geüpdatet worden);
  • ze de beschikking hebben over ISO 50001 (energiemanagementsysteem), of ISO 14001 (Milieuzorgsysteem) met aanvullende module ISO 14051. Ook andere soortgelijke gecertificeerde systemen kunnen in aanmerking komen, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag.

De handhaving hiervoor ligt bij het bevoeg gezag. Mocht u dus tot de bovenstaande doelgroep behoren, dan zal u binnenkort bericht van het bevoegd gezag ontvangen.

Mocht u willen weten wat De Kleijn voor u kan betekenen, neem dan contact op met Maarten Smeding of klik op de volgende link