Verhogen van zuigdruk in koelinstallatie

De zuigdruk is de druk aan de lage druk zijde van de koelinstallatie en hangt samen met de verdampingstemperatuur van het koudemiddel. Een lagere zuigdruk geeft een lagere verdampingstemperatuur. De verdampingstemperatuur dient altijd lager te zijn dan het te koelen proces of de te koelen ruimte om warmte uit dit proces of deze ruimte op te kunnen nemen. De zuigdruk is daarom afhankelijk van het te koelen proces of de te koelen ruimte. Door een hogere zuigdruk wordt het voor de koelcompressor makkelijker om het koudemiddel te comprimeren en wordt dus compressorenergie bespaard.

Enkele mogelijkheden tot het verhogen van de zuigdruk zijn:

  • Zuigdruk afhankelijk maken van procestemperatuur
  • Vergroten verdamper
  • Drukval in zuigleiding beperken

Deze mogelijkheden worden hieronder nader toegelicht. Er zijn nog diverse andere mogelijkheden om de zuigdruk te verhogen. Elke graad verhoging van de zuigdruk geeft een besparing van circa 2% op het opgenomen compressorvermogen. Dit betekent dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn als de zuigdruk enkele graden kan worden verhoogd.

Zuigdruk afhankelijk maken van procestemperatuur

In de praktijk komt het veel voor dat men de zuigdruk altijd op een constante waarde regelt. De temperatuur die in een gekoelde ruimte of gekoeld proces noodzakelijk is, kan echter variëren. Door de zuigdruk afhankelijk te maken van de gewenste procestemperatuur of ruimtetemperatuur, is de zuigdruk nooit lager dan noodzakelijk.

Vergroten verdamper, zodat kleinere dT mogelijk is

De verdamper is een warmtewisselaar waarbij warmte wordt overgedragen van het gekoelde proces naar het koudemiddel. Door het toevoeren van warmte aan het koudemiddel zal het koudemiddel verdampen. Hoe groter het warmtewisselend oppervlak van de verdamper is, hoe makkelijker de warmte kan worden overgedragen aan het koudemiddel. Bij een grotere verdamper is dus een kleiner temperatuurverschil tussen het gekoelde proces en de verdampingstemperatuur van het koudemiddel mogelijk. Hierdoor kan de zuigdruk worden verhoogd.

Drukval in zuigleiding beperken

Het koudemiddel dat is verdampt in de verdamper(s) wordt aangezogen door de compressor. Alle leidingen en appendages die zich tussen de verdampers en compressoren bevinden, zorgen voor drukverlies. Dit drukverlies zal door de compressor moeten worden gecompenseerd. Door een goed ontwerp van de hele koelinstallatie kan de drukval in de zuigleiding worden beperkt.

Meer informatie?

Wilt u weten of er bij uw koelinstallatie ook mogelijkheden tot besparing zijn, neem dan contact met ons op.