Verlagen van persdruk in koelinstallatie

De persdruk is de druk aan de hoge druk zijde van de koelinstallatie en hangt samen met de buitenluchtcondities - of in het geval van een watergekoelde condensor met de watertemperatuur. Een hogere persdruk geeft een hogere condensatietemperatuur. De condensatietemperatuur dient altijd hoger te zijn dan de temperatuur van het medium waaraan de warmte wordt afgegeven. Bij een luchtgekoelde condensor is dit de buitentemperatuur; bij een watergekoelde condensor is dit de watertemperatuur. De persdruk is daarom afhankelijk van de buitentemperatuur of de watertemperatuur. Door een lagere persdruk wordt het voor de koelcompressor makkelijker om het koudemiddel te comprimeren en wordt dus compressorenergie bespaard.

Enkele mogelijkheden tot het verlagen van de persdruk zijn:

  • Regelmatig condensors reinigen
  • Condensorcapaciteit vergroten
  • Condensordruk afhankelijk maken van buitentemperatuur

Deze mogelijkheden worden hieronder nader toegelicht. Er zijn nog diverse andere mogelijkheden om de persdruk te verlagen. Elke graad verlaging van de persdruk geeft een besparing van 2 tot 3% op het opgenomen compressorvermogen. Dit betekent dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn als de persdruk enkele graden kan worden verlaagd.

Regelmatig condensors reinigen

Condensors vervuilen in de loop van de tijd. Bij luchtgekoelde condensors zorgen pluisjes en andere verontreinigingen in de lucht er voor dat de doorstroming van lucht door de condensor wordt bemoeilijkt. Hierdoor neemt de capaciteit van de condensor af en stijgt de persdruk. Het is daarom van belang om de condensors regelmatig te reinigen, zodat voldoende condensorcapaciteit wordt behouden.

Condensorcapaciteit vergroten

De condensor is een warmtewisselaar waarbij warmte wordt overgedragen van het koudemiddel naar de buitenlucht of het koelwater. Door het onttrekken van warmte aan het koudemiddel zal het koudemiddel condenseren. Hoe groter het warmtewisselend oppervlak van de condensor is, hoe makkelijker de warmte kan worden onttrokken aan het koudemiddel. Bij een grotere condensor is dus een kleiner temperatuurverschil tussen de condensatietemperatuur van het koudemiddel en de buitenlucht of koelwater mogelijk. Hierdoor kan de persdruk worden verlaagd.

Condensordruk afhankelijk maken van buitentemperatuur

Bij een luchtgekoelde condensor geldt dat een lagere condensordruk kan worden bereikt naarmate de buitentemperatuur lager is. Het is daarom mogelijk om de condensordruk te regelen op basis van de buitentemperatuur. Het verschil tussen buitentemperatuur en condensatietemperatuur dient zorgvuldig te worden gekozen. Een kleiner temperatuurverschil zorgt voor een lagere persdruk en daardoor minder compressorenergie, echter er moet meer energie worden gestopt in condensorventilatoren om de gewenste persdruk te bereiken. Er moet daarom worden gezocht naar een optimum tussen compressorenergie en condensorenergie.

Meer informatie?

Wilt u weten of er bij uw koelinstallatie ook mogelijkheden tot besparing zijn, neem dan contact met ons op.